Algemene voorwaarden LIV Wonen B.V.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de vergaderzalen die door LIV Wonen B.V. worden verhuurd.

Definities

Algemene Voorwaarden LIV Wonen BV: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder met betrekking tot ruimte(n) ten behoeve van een activiteit en daarbij behorende faciliteiten van Verhuurder. Afwijking van de Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Verhuurder. De toepasselijkheid van eventuele door Huurder gehanteerde Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Huurder:                      de natuurlijke- en/of rechtspersoon die met Verhuurder de Huurovereenkomst aangaat.
Verhuurder:                  LIV Wonen B.V. , ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 69195153, gevestigd aan de Verlengde Energieweg 50, 6541 XX Nijmegen

Huurperiode:                de in de Huurovereenkomst aangegeven data en tijdstip(pen) waarop de huur van het Gehuurde begint en eindigt

Huurovereenkomst:       de overeenkomst ter zake van de huur en het gebruik van de vergaderzalen, die tussen de Verhuurder en Huurder tot stand komt, elke aanvulling daarop en/of wijziging daarin, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, die ontstaat door toezending door Verhuurder van de definitieve bevestiging, waarin de essentialia (o.m. huurperiode en huursom)

 met betrekking tot het Gehuurde zijn opgenomen alsmede deze Algemene Voorwaarden, het Huisreglement en eventueel nadere schriftelijke afspraken tussen Verhuurder en Huurder en ten aanzien van de huur van en of meerdere ruimte(n) en bijkomende faciliteiten. 

Gehuurde:                     de ruimte gelegen in LIV Wonen BV, de vergaderzalen of andere locatie van Verhuurder en overige faciliteiten zoals nader gespecificeerd in de Huurovereenkomst.

Artikel 1: PRIJSAANBIEDINGEN, OFFERTES

1.1 Het uitbrengen van een offerte en het onderhandelen daarover door Verhuurder is steeds vrijblijvend en leiden niet tot enige verplichting van Verhuurder.

1.2 Een overeenkomst tussen de Verhuurder en Huurder komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding door de hiertoe bevoegde persoon namens Verhuurder na een aanvraag van Huurder.

1.3 De Huurder dient de hem toegestuurde offerte ongewijzigd en rechtsgeldig ondertekend aan de Verhuurder te retourneren binnen 8 kalenderdagen na datum verzending van de offerte. Indien de Huurder in gebreke blijft binnen de hierboven gestelde termijn de offerte te retourneren is er tussen Verhuurder en Huurder geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij Verhuurder de totstandkoming schriftelijk bevestigd.

Artikel 2: HET GEHUURDE

2.1 Tot het Gehuurde behoren uitsluitend de in de Huurovereenkomst omschreven ruimte(n) en de daarbij vermelde faciliteiten. Het centrale entreegebied, de overige algemeen toegankelijke ruimten en de buitenterreinen van Verhuurder behoren niet tot het Gehuurde.

2.2. Het is Huurder, behoudens schriftelijke toestemming van Verhuurder, niet toegestaan:

a) het Gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan omschreven in de Huurovereenkomst

b) het Gehuurde onder te verhuren dan wel anderszins de rechten en plichten voortvloeiende uit de Huurovereenkomst op derden over te dragen.

 

  1. De vergaderlocatie die gehuurd wordt, dient uitsluitend gebruikt te worden voor zakelijk activiteiten.
  2. Bij verhuur van de vergaderlocatie draagt de huurder verantwoordelijkheid voor het tegengaan van overlast. 
  3. Bij overlast heeft de verhuurder het recht om de overeengekomen huurafspraken per direct te beëindigen en de eventuele toegebrachte schade te verhalen op de Huurder.
  4. Personen die de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of derden in gevaar brengen of handelen in strijd met één of meer voorwaarden zullen door de verhuurder worden verwijderd uit het bedrijfspand.
  5. Het is niet toegestaan om voedsel en drank te nuttigen in de vergaderlocatie, met uitzondering van hetgeen door huurder bij verhuurder is aangevraagd en door verhuurder is geleverd.
  6. Roken is in het gehele pand niet toegestaan. Ook niet op de bijbehorende daktuin.
  7. De huurder dient de vergaderlocatie op dezelfde manier achter te laten zoals de verhuurder de locatie heeft opgeleverd.
  8. Het is de huurder verboden de vergaderlocatie te gebruiken voor zaken die in strijd zijn met wet en regelgeving en / of zaken die met het oog op redelijkheid of zedelijkheid als “ongepast” kunnen worden beschouwd. Bij twijfel dient de huurder voor het aangaan van een huurovereenkomst de verhuurder op de hoogte te brengen van zijn bedoeling. Indien de verhuurder vooraf niet is geraadpleegd en besluit de huur per direct op te zeggen, zal er geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde huur c.q. dient het overeengekomen totaalbedrag terstond te worden voldaan.

Artikel 3: BETALINGSCONDITIES

3.1. Betaling van de huurprijs en overige bijkomende kosten, dient zonder enige korting, schuldvergelijking of verrekening, te geschieden uiterlijk op de in de factuur van Verhuurder vermelde vervaldata en indien geen vervaldata wordt genoemd uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

3.2. Bij gebreke van (volledige) betaling binnen de in artikel 3.1 gestelde termijn is Huurder van rechtswege in verzuim en heeft Verhuurder zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist het recht:

a) haar verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst op te schorten en tot invordering van de verschuldigde bedragen over te gaan en alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke te incasseren. De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij gesteld op 15% van het openstaande bedrag; dan wel

b) de Huurovereenkomst door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden. Huurder is in dit geval gehouden tot betaling van een vergoeding gelijk aan de Reserveringswaarde te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de uiterste betaaldatum van de factuur zoals bepaald in lid 1 van dit artikel, onverminderd het recht van Verhuurder om verdere schadevergoeding te vorderen.

3.3. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd – tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van Huurder uit de Huurovereenkomst - een waarborgsom van Huurder te vorderen.

Verhuurder is gerechtigd alle vorderingen die zij krachtens de Huurovereenkomst op Huurder heeft of krijgt, voor zover mogelijk te verhalen op de waarborgsom, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.

 

Artikel 4: ANNULERINGSVOORWAARDEN

Bij annulering van reeds afgesproken data gelden de volgende voorwaarden:

1. Tot 1 week voor aanvang van de huurperiode kan de afspraak kosteloos geannuleerd worden.

2. Korter dan 3 dagen voor de afgesproken datum wordt aan de huurder 50% van het overeengekomen totaalbedrag doorberekend.

3. Annuleren dient persoonlijk of telefonisch (niet via sms of e-mail) tijdens kantoortijden van ’LIV Wonen B.V. te gebeuren.

4. Aanvaarding en ontruiming van het Gehuurde

4.1. Huurder aanvaardt het Gehuurde in de staat waarin dit zich bij aanvang van de Huurovereenkomst bevindt. De bij het einde van de Huurperiode geconstateerde gebreken worden geacht te zijn ontstaan tijdens de Huurperiode, tenzij Huurder bij aanvang van het gebruik deze gebreken schriftelijk bij Verhuurder heeft gemeld.

4.2. Het is Huurder niet toegestaan enige verandering in, of toevoeging aan het Gehuurde aan te brengen, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Verhuurder.

4.3. De ontruiming/afbouw van het Gehuurde dient te zijn voltooid uiterlijk op de in de Huurovereenkomst vermelde datum en tijdstip. Het Gehuurde dient alsdan geheel ontruimd en schoon te zijn opgeleverd in de toestand zoals het ter beschikking is gesteld. Indien de oplevering op het hiervoor bedoelde tijdstip niet of niet voldoende heeft plaatsgevonden, is Verhuurder gerechtigd de daarvoor noodzakelijke voorzieningen te treffen, zulks voor rekening van Huurder.

4.4. Alle schade ontstaan tijdens de Huurperiode aan het Gehuurde, voor zover niet door Verhuurder veroorzaakt, zal door Verhuurder voor rekening van Huurder worden hersteld.

Artikel 5: CATERING

5.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de catering binnen het Gehuurde uitsluitend voorbehouden aan Verhuurder

5.2. Het is Huurder niet toegestaan consumpties en/of genotsmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken tenzij op nader overeen te komen voorwaarden door Verhuurder, vooraf schriftelijk ontheffing is verleend.

5.3. Restaurants, horecaverkooppunten alsmede de daarbij behorende infrastructuur behoren niet tot het Gehuurde en dienen te allen tijde voor het publiek bereikbaar te zijn, tenzij anders overeengekomen tussen Verhuurder en Huurder.

Artikel 6: AANTAL PERSONEN GARANT-AANTAL

6.1. Uiterlijk vijf werkdagen vóór aanvang van de Huurperiode dient Huurder opgave van het Garantaantal aan Verhuurder te doen.  Wijzigingen binnen vijf werkdagen vóór aanvang van de Huurperiode die leiden tot aanpassing van het aantal gasten naar beneden van het Garantaantal worden door Verhuurder geaccepteerd met dien verstande dat Verhuurder het eerder overeengekomen Garantaantal (als uiterlijk 5 werkdagen vóór aanvang van de Huurperiode overeengekomen) in rekening zal brengen bij Huurder. Indien ten tijde van de Huurperiode blijkt dat het daadwerkelijk aantal gasten naar beneden afwijkt van het Garantaantal wordt te allen tijde het Garantaantal in rekening gebracht bij Huurder.

6.2. Afwijkingen naar boven van het Garantaantal binnen vijf werkdagen vóór aanvang van de Huurperiode worden geaccepteerd onder voorbehoud van voldoende capaciteit en voorraad. Verhuurder zal haar rekening naar rato van het aantal extra gasten verhogen. Indien ten tijde van de Huurperiode blijkt dat het daadwerkelijk aantal gasten naar boven afwijkt van het Garantaantal wordt het daadwerkelijk aantal gasten in rekening gebracht bij Huurder.

 

Artikel 7: ANNULERING DOOR VERHUURDER

7.1 Verhuurder behoudt zich eht recht voor op grond van bijzonere omstandigheden (zoals overmacht in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen doch daartoe niet beperkt tot brand, nationale ramp, rellen, stakingen, oorlog en terreur) de Huurovereenkomst te annuleren.

7.2 Indien er op grond van artikel 7.1 een wijziging of annulering van de Huurovereenkomst ontstaat kan Huurder geen aanspraak maken op vergoeding van enigerlei kosten of schade die daaruit voortvloeit.

Artikel 8: AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Verhuurder is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door Huurder, diens personeel of bezoekers – gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen – tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

8.2 Indien er meerdere Huurders zijn, zijn deze allen hoofdelijk verbonden voor al hetgeen uit of in verband met de Huurovereenkomst verschuldigd is.

8.3.  Alle geschillen die ontstaan tussen Verhuurder en Huurder naar aanleiding van de Huurovereenkomst, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen Partijen gesloten, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechter.

 

PRIVACY

Ten behoeve van een nog betere dienstverlening aan haar klanten, verzamelt LIV Wonen B.V. persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot de klant, zoals NAW-gegevens, e-mailadres….etc. . Deze persoonsgegevens worden verzamelt voor het versturen van de reserveringsbevestiging.. De klant kan te allen tijde haar persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen uit het bestand. |Indien Verhuurder bij het uitvoeren van de huurovereenkomst persoonsgegevens verwerkt, dan staat Verhuurder ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in acht zijn en zullen worden genomen. Verhuurder zal in dat kader relevante informatie onverwijld verstrekken. Indien Verhuurder persoonsgegevens verwerkt, zal zij tevens voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsgegevens zorg dragen.

Aansprakelijkheid

  1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de vergaderlocatie en inventaris die veroorzaakt is door de huurder of derden; die door de huurder toegang hebben gekregen tot de vergaderlocatie gedurende de huur van de vergaderlocatie.
  2. De huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door ontvreemding van inventaris van de vergaderlocatie veroorzaakt door de huurder of door derden; die door de huurder toegang hebben gekregen tot de vergaderlocatie gedurende de huur van de vergaderlocatie.

Op alle geschillen tussen de huurder en ‘LIV Wonen B.V. is het Nederlandse recht van toepassing.